Hệ thống tổng hợp báo cáo
Sơ đồ tổ chức của liên minh tỉnh


 

Chức năng và nhiệm vụ của liên minh HTX Tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng:

a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;
b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.
c) Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các cơ sở hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên.
d) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan.
đ) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các chương trình dự án, dịch vụ công, hỗ trợ phát triển HTX được giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.
b) Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật.
c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.
d) Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh.
đ) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác.
e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên minh; cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các HTX và các thành viên khác.
g) Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.
h) Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh và hỗ trợ thành viên.
i) Tham gia các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức ở các nước; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN