Hệ thống Giám Sát DVMTR WEBGIS
*CÁC CHỨC NĂNG KHAI THÁC TRÊN ỨNG DỤNG (WEBSITE)
-Chức năng người dùng công cộng:
1.Xem bản đồ DVMTR:
   Từ trang chủ: http://gis.quangnamfpdf.org.vn ,xuất hiện trên màn hình:
 
Hình 1:Trang chủ người công cộng
Người sử dụng có thể kích vào 1 thửa bất kì để xem thông tin chi tiết của thửa đó.
Các thông tin có thể xem được:Chủ rừng,Huyện,Tiểu khu,Khoảnh,Lô,Đối tượng nhận khoáng,Diện tích chi trả,Lưu vực.

2.Tìm kiếm thông tin DVMTR
Từ bảng đồ DVMTR, người sử dụng có thể nhập các thông tin vào các ô tìm kiếm để xem nhanh các thông tin 1 thửa mong muốn.

Hình 2: Kết quả tìm kiếm thông tin trên bản đồ DVMTR.
 
*Các điều kiện tìm kiếm trên bản đồ DVMTR:
-Chủ quản lý: Nhập tên chủ quản lý rừng
-Tiểu khu:Nhập tiểu khu
-Khoảnh: Nhập khoảnh
-Diện tích: Nhập số diện tích,tích chọn ><= số diện tích đã nhập
-Lưu vực: Tích chọn lưu vực muốn tìm
-Tìm kiếm: Nhấn nút Tìm kiếm để tìm theo các tiêu chí đã nhập.
Lưu ý: Có thể kết hợp nhiều tiêu chí cùng nhau để có kết quả chính xác.

*CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG CÓ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG.
-Muốn sử dụng các chức năng này, người sử dụng đã được cấp tài khoản,mật khẩu và các quyền tương ứng và đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
-Các quyền khác nhau sẽ có tập các chức năng khác nhau.

1.Chức năng Đăng nhập hệ thống.
Từ trang chủ, kích nút Đăng nhập, xuất hiện màn hình:

Hình 3: Màn hình đăng nhập hệ thống.
 
Nhập tài khoản được cấp vào ô người dùng,nhập mật khẩu đã tạo vào ô mật khẩu , rồi kích nút đăng nhập để vào hệ thống.Đăng nhập thành công sẽ xuất hiện giao diện tương tự:
Hình 4: Trang chủ người dùng sau khi đăng nhập thành công.
 
2.Chức năng Tra cứu tuyến tuần tra.

Từ trang chủ(Hình4) vào chức năng->Dịch vụ môi trường rừng->Tuyến tuần tra,xuất hiện màn hình:


Hình 5.Màn hình chức năng Tuyến tuần tra
 
-Chú thích:Mô tả ký hiệu và ý nghĩa của các ký hiệu hiển thị trên tuyến:
Hình 6.Bảng chú thích trên bản đồ Tuyến tuần tra
-Tìm kiếm thông tin tuyến tuần tra:
Từ màn hình chức năng Tuyến tuần tra (Hình5),Kích vào biểu tươn để bật biểu mẫu nhập các điều kiện tìm kiếm:Hình7.Màn hình nhập các điều kiên tìm kiếm tuyến tuần tra
*Các điều kiện tìm kiếm trên bản đồ Tuyến tuần tra:
-
Thời gian tuần tra:Tích chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc
-Loại đối tượng:Tích chọn loại đối tượng Cộng đồng hay Tổ chức
-TênCĐ/TC:Nhập tên Cộng đồng hoặc Tổ chức muốn xem
-Đợt tuần tra:Tích chọn để xem từng Đợt tuần tra hoặc Tất cả
-Hành vi xâm phạm:Tích chọn để xem hành vi xâm phạm hoặc tất cả
-Điểm hiển thị:Tích chọn điểm muốn xem hoặc tất cả
-Tìm kiếm:Nhấn tìm kiếm để có kết quả mong muốn,xuất hiện màn hình tương tự sau:

Hình 8. Màn hình kết quả tìm kiếm tuyến tuần tra
Lưu ý:Có thể kết hợp nhiều tiêu chí cùng nhau để có kết quả chính xác.Có thể kích vào tuyến đường để xem thông tin về tuyến,kích vào các điểm Xuất phát,Kết thúc,các biểu tượng Hành vi xâm hại để xem hình ảnh và thông tin mô tả chi tiết:


Hình 9.Màn hình xem chi tiết tuyến tuần tra.
3.Chức năng Tra cứu bản đồ DVMTR:
Từ Trang chủ(Hình3)vào chức năng->Dịch vụ môi trường rừng->Bản đồ DVMTR,xuất hiện màn hình:Hình 10.Màn hình chức năng Xem bản đồ DVMTR
Người sử dụng có thể kích vào một thửa bất kì để xem thông tin chi tiết của thửa đó.
Các thông tin có thể xem được:Chủ rừng,Huyện,Tiểu khu,Khoảnh,Lô,Đối tượng nhận khoán,Diện tích chi trả,Lưu vực
4.Chức năng Tìm kiếm-Thống kê
Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, từ màn hình Trang chủ:


Hình 11. Màn hình Trang chủ sau khi đăng nhập thành công.
Kích chọn Tìm kiếm-Thống kê,xuất hiện màn hình:


Hình 12. Màn hình Tìm kiếm-Thống kê.
-Phần Tổ chức:Tìm kiếm,thống kê về tổ chức
-Phần Cộng đồng-Nhóm hộ:Tìm kiếm,thống kê về Tổ chúc Cộng đồng-Nhóm hộ
-Tên lưu vực:Chọn một lưu vực hoặc Tất cả
-Tên địa bàn:Chọn một địa bàn hoặc Tất cả
- Nguồn gốc: Chọn một nguồn gốc rừng hoặc Tất cả

 

- Tên cộng đồng: Nhập tên cộng đồng hoặc để trống

- Tên đại diện: Nhập tên đại diện hoặc để trống

- Tên truy cập: Nhập tài khoản đăng nhập hoặc để trống

- CMND: Nhập số CMND hoặc để trống

- Quyết định số: Nhập số Quyết định được cấp hoặc để trống

- Giấy CNQSDĐ: Nhập số Giấy CNQSDĐ hoặc để trống

- Kiểu tìm kiếm tương đối: có chứa một phần nội dung tìm kiếm; tìm kiếm tuyệt đối: tìm kiếm giống chính xác nội dung tìm kiếm.

- Tìm kiếm: Thực hiện chức năng tìm kiếm theo các điều kiện đưa vào.

- In thống kê: Thực hiện kết xuất kết quả tìm kiếm ra file MS Word và người dùng có thể in.
6.Chức năng In các báo cáo
Chức năng này dùng để định kỳ hoặc đột xuất kết xuất dữ liệu tự động tạo lập các báo cáo cấp Tỉnh và Trung Ương theo các biểu mẫu quy định trước.
Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, màn hình Trang chủ:

Hình 13. Màn hình Trang chủ sau khi đăng nhập thành công.

6.1.In báo cáo cấp Tỉnh:
a.Báo cáo của Chủ rừng
Từ màn hình Trang chủ(Hình 13)->Rê chuột vào trình đơn Báo cáo->Chủ rừng,xuất hiện màn hình:Hình 14. Màn hình chọn in báo cáo

 

Kích chọn bên trái Tên đơn vị quản lý(Chủ rừng)->kích vào các nút In mẫu để in các báo cáo theo mẫu mong muốn->Xuất hiện màn hình:

Hình 15.Màn hình kết xuất báo cáo ra file MS Word
 
Kích chuột vào tên file Word vừa kết xuất (thanh dưới màn hình)->Báo cáo được mở ra bằng phần mềm Office và tiến hành In ấn bình thường:
Hình 16.Nội dung báo cáo được trích xuất phần mềm
b.Báo cáo của Cộng đồng-Nhóm hộ
Màn hình Trang chủ sau khi đăng nhập thành công:

Hình 17.Màn hình Trang chủ sau khi đăng nhập thành công

Kích chọn biểu tượng Nhóm hộ  của Chủ rừng, xuất hiện màn hình liệt kê danh sách các thành viên của Chủ rừng đã chọn:
Hình 18. Màn hình quản lý danh sách Nhóm hộ của một Chủ rừng

Kích chọnbên trái Tên nhóm hộ->kích vào các nút In mẫu để in các báo cáo theo mẫu mong muốn->Xuất hiện màn hình:

Hình 19.Màn hình kết xuất file báo cáo
 
 Kích chuột vào file Word vừa kết xuất (thanh dưới màn hình)->Báo cáo được mở ra bằng phần mềm Office và tiền hành In ấn bình thường.
6.2.In báo cáo cấp Trung Ương:
Từ màn hình Trang Chủ(Hình17)->Rê chuột vào trình đơn Báo cáo->Quỹ Trung Ương,xuất hiện màn hình:
Hình 20.Màn hình quản lý in các báo cáo Quỹ Trung Ương 

Kích chọn vào tên Báo cáo/Phụ lục cần in

*CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Lưu ý:Muốn sử dụng chức năng này,phải dăng nhập thành công vào hệ thống và đã được người quản trị hệ thống cấp các quyền tương ứng.

1.Quản trị Nhóm người sử dụng
Lưu ý:Hệ thống được xây dựng phân quyền chặt chẽ theo nguyên tắc độc lập dữ liệu của từng đối tượng(một đới tượng chỉ quản lý được dữ liệu của riêng mình);các cấp quản lý cao hơn sẽ quản lý được dữ liệu của các cấp dưới.
Từ màn hình Trang chủ sau sau khi đăng nhập thành công .Chọn Nhóm người sử dụng ở vùng trình đơn bên trái,xuất hiện màn hình:
Hình 21. Danh sách nhóm người sử dụng
 
1.1.Thêm mới nhóm người sử dụng:
Từ màn hình quản trị danh mục nhóm người sử dụng (Hinh 21)->Thêm mới:

Hình 22.Màn hình thêm mới nhóm người sử dụng

- Tên nhóm: Đặt tên cho nhóm

- Mô tả: Mô tả về nhóm

- Trạng thái: Tích chọn trạng thái sử dụng hoặc không sử dụng

- Vai trò: Tích chọn vai trò của nhóm. Vai trò là các chức năng xử lý dữ liệu, như thêm mới dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, xóa dữ liệu, phê duyệt dữ liệu.

- Phân quyền: Chọn một hoặc nhiều chức năng để gán quyền sử dụng cho nhóm. Sau này các tài khoản (người sử dụng) là thành viên của nhóm thì sẽ mặc định có quyền sử dụng các chức năng này.

- Cập nhật: Cập nhật nội dung mới bổ sung

- Nhập lại: Nhập lại nội dung mới

- Bỏ qua: Hủy bỏ mọi thao tác nhập liệu và quay về bước trước đó
1.2.Hiệu chỉnh người sử dụng
Từ màn hình Quản trị danh mục nhóm người sử dụng(Hình 21)kích chọn nhóm người sử dụng cần xóa->kích nút Xóa,xuất hiện bảng thông báo:

Hình 23.Màn hình xác nhận

=>OK để xóa.
2.Quản trị người sử dụng.
2.1.Danh sách người sử dụng.

Từ màn hình Trang chủ sau khi đăng nhập thành công (Hình 17) -> Chọn Nhóm người sử dụng ở vùng trình đơn bên trái, xuất hiện màn hình:

Hình 24.Danh sách người sử dụng

2.2.Thêm người sử dụng
Từ  màn hình Quản trị danh mục người sử dụng (Hình24)->Thêm mới:

Hình 25.Thêm mới người sử dụng

- Tên người sử dụng: Nhập tên người sử dụng

- Chức vụ: Nhập chức vụ của người sử dụng

- Tên truy cập: Nhập tài khoản cho người sử dụng

- Mật khẩu: Nhập mật khẩu cho người sử dụng

- Trạng thái: Tích chọn ô “Sử dụng” (người sử dụng đang hoạt động); hoặc chọn “Không sử dụng” (người sử dụng không hoạt động).

- Thứ tự: Nhập thứ tự hiển thị của người sử dụng trong danh sách

- Nhóm: Chọn nhóm người sử dụng cho người sử dụng

- Vai trò: Chọn vai trò cho người sử dụng

- Bỏ qua: Hủy bỏ mọi thao tác nhập liệu và quay về bước trước đó

- Cập nhật: Cập nhật người sử dụng mới

- Cập nhật và tiếp tục: Cập nhật người sử dụng mới và thêm mới người tiếp theo.

2.3.Hiệu chỉnh người sử dụng

Từ màn hình Quản trị danh mục Người sử dụng (Hình 25)->kích nút Hiệu chỉnh bên phải người sử dụng,xuất hiện màn hình:BÀI VIẾT LIÊN QUAN