Sẻ chia kinh nghiệm - kết nối thành côngHueTechcoop giúp bạn đầu tư cho tương lai
PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC XÃ HTC-ACCOUNTING 3.0 Với 42 chứng từ được lấy từ thực tế để minh họa cho các nghiệp vụ cơ bản nhất thường xuất hiện trong hoạt động của các HTX: từ mua, bán hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị, trả tiền lãi ngân hàng, chi lương, chi trả nạo vét kênh mương, trả tiền điện thoại, chuyển khoản nộp thuế,.. cho đến thu tiền dịch vụ máy cày, trích lập các quỹ, hợp đồng tín dụng, gia hạn hợp đồng, công nợ,… tất cả đều được giải thích và minh họa chi tiết cho người thậm chí chưa biết gì về kế toán cũng có thể hạch toán dễ dàng!
Tải Tài liệu Hướng Dẫn HTC-ACCOUNTING 3.0
software development

Custom Application Development

Since 2008 HueTechCoop provides custom application development services. We offer a full-cycle application development from requirements elicitation to product design and development, quality assurance testing,deployment as well as further maintenance. A team of professional IT experts assists in choosing the most appropriate solution in accordance with Customers’ needs. Having successfully implemented number of…

Read more
mobile development

Mobile app development

HueTechCoop has years of end-to-end mobile app development experience in building highly innovative mobile apps that are first to market. We know how to do the hard stuff, complete mobile app projects on time and on budget, all under 12 weeks.

Read more
web_design

Web Development

We build great websites that offer easy to use tools, high-end design execution, and proven usability principles. We believe in our process and can guarantee your organization will see positive results from our work and ongoing support. Our clients are some of the finest in the world, spanning a wide-array of industry…

Read more