Giới thiệu

Giới thiệu

HTX Công nghệ thông tin Huế (HueTechCo-op) thành lập tháng 3/2010, là mô hình HTX Công nghệ thông tin đầu tiên của cả nước. Vào thời điểm đó, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 253 HTX nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý…