Cổng thông tin điện tử

Tích hợp chung website hàng trăm website các đơn vị trực thuộc như: UBND Huyện, Thị; Sở, Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ;….
Tích hợp các ứng dụng trực tuyến (Các dịch vụ công, Chính phủ một cửa, Một cửa liên thông, …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>