Phần mềm kế toán

Phần mềm Kế toán HTX Nông nghiệp (HTC-Accounting) là một phần mềm

chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác kế toán cho các HTX nông nghiệp. Phần

mềm được thiết kế theo:

– Chế độ Kế toán HTX hiện hành (Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày

14/09/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ

và vừa; Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 của Bộ Tài chính hướng

dẫn chế độ kế toán áp dụng cho HTX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và

nghề muối).

– Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn

chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

– Thông tư 06/2004/TT-NHNN ngày 27 tháng 9 năm 2004 của Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tín dụng nội bộ HTX.

– Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính hướng

dẫn về tiêu chuẩn và điệu kiện của Phần mềm Kế toán.

Phần mềm Kế toán HTX Nông nghiệp (HTC-Accounting) được đội ngũ có

chuyên môn cao khảo sát, phân tích thiết kế và xây dựng, bảo đảm phù hợp với

quy trình nghiệp vụ của công tác kế toán hợp tác xã; sử dụng ngôn từ, thuật ngữ

chính xác, dễ hiểu, giúp các cán bộ kế toán HTX có trình độ chuyên môn khác

nhau dễ dàng tiếp cận sử dụng phần mềm. Cụ thể:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>