PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ HTC-ACCOUNTING
Phần mềm Kế toán HTX HTC-Accounting là một phần mềm chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác kế toán cho các HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp được HTX Công nghệ Thông tin Huế thiết kế và xây dựng từ năm 2011. Phần mềm Kế toán HTX HTC-Accounting được đội ngũ chuyên môn trên 12 năm kinh nghiệm khảo sát, phân tích thiết kế và xây dựng, bảo đảm phù hợp với quy trình nghiệp vụ của công tác kế toán hợp tác xã; sử dụng ngôn từ, thuật ngữ chính xác, dễ hiểu, giúp các cán bộ kế toán HTX có trình độ chuyên môn khác nhau dễ dàng tiếp cận sử dụng phần mềm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN